073 645 03 43 contact@b-r-s.nl

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden
Artikel 6: Reparaties
Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 8: Overmacht
Artikel 9: Betaling en incassokosten
Artikel 10: Onderzoek en reclames, verjaringstermijn
Artikel 11: Aansprakelijkheid
Artikel 12: Vrijwaring
Artikel 13: Consumentenrecht
Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen


Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

De Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de volgende ondernemer:

Beltraco Repair Solutions B.V.
Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen
T: 073 – 645 03 43
W: https://www.b-r-s.nl/
KvK: 73122920

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten krachtens welke Beltraco Repair Solutions B.V., hierna te noemen: de Gebruiker, werkzaamheden verricht of opdrachten uitvoert, voorzover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door de Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van de Gebruiker, hierna te noemen “opdrachtgever”, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook de vermelding onder brieven of facturen van de opdrachtgever dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn, kan hier geen afbreuk aan doen.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door de Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever. Ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een bepaling van gelijke strekking hebben als hiervoor vermeldt, hebben de algemene voorwaarden van de Gebruiker te alle tijde voorrang boven dergelijke eventuele voorwaarden van opdrachtgever.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

7. Indien de Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. De Gebruiker behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. De Gebruiker zal opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen op de hoogte stellen.


Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

1. Alle van de Gebruiker uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Alle door de Gebruiker opgegeven termijnen zijn indicatief.

2. Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door de Gebruiker zijn bevestigd.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 
Artikel 4: Prijzen en prijsaanpassingen

1. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen van de Gebruiker steeds af magazijn, werkplaats of fabriek, exclusief B.T.W., exclusief kosten van verpakking, exclusief emballage en vervoer en reiskosten (onder vervoer en reiskosten wordt mede begrepen, doch niet uitsluitend, parkeer- en veerkosten). De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele vervolgopdrachten. Indien na de opdrachtbevestiging één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – dan is de Gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

2. Meerwerk wordt steeds afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 5: Uitvoering van werkzaamheden

1. De oplevering geschiedt, indien de werkzaamheden bij de Gebruiker worden verricht, bij de Gebruiker (Rosmalen), indien de werkzaamheden bij opdrachtgever worden verricht bij opdrachtgever.

2. Indien levering wordt overeengekomen anders dan “af vestiging Gebruiker” zijn de extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

3. De Gebruiker is vrij in de keuze van de te gebruiken apparatuur, materialen, reinigingsmiddelen en dergelijke en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. De Gebruiker is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden of een deel daarvan in opdracht van de Gebruiker te laten verrichten door derden.

4. Bij uitvoering van de reparatiewerkzaamheden wordt uitgegaan van de klachten die door opdrachtgever zijn aangegeven.

5. De Gebruiker verricht alle werkzaamheden naar beste vermogen en volgens goed vakmanschap en stelt alles in het werk om conform de gemaakte afspraken het beoogde resultaat te realiseren. De Gebruiker kan echter niet garanderen dat het beoogde resultaat wordt bereikt. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

7. Indien door de Gebruiker of door de Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Gebruiker zijn verstrekt, heeft de Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat opdrachtgever de gegevens aan de Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Gebruiker is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Gebruiker bevoegde persoon en opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Gebruiker op en is voor opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.


Artikel 6: Reparaties

1. Reparatieopdrachten dienen uitsluitend schriftelijk aan de Gebruiker verstrekt te worden.

2. Degene die opdracht geeft tot reparatie dient duidelijk aan te geven: het aantal beschadigingen, wat er beschadigd is, de materiaalsoort, de plaats van de schade, het kleurnummer, de soort schade, alsmede in welke staat het pand zich bevindt, bijvoorbeeld: bewoond/onbewoond/in aanbouw/ verwarmd. Het meesturen van foto’s van de beschadigingen is verplicht. Indien en voor zover opdrachtgever geen foto’s van de beschadigingen aan de Gebruiker heeft overhandigd, kan de reparatieopdracht door de Gebruiker niet in behandeling genomen en/of kan er door de Gebruiker geen offerte worden vertrekt.

3. Indien bij aankomst blijkt dat de opdracht afwijkt van wat er is opgegeven, dan heeft de Gebruiker het recht om alleen dat te repareren wat in eerste instantie is afgesproken. Het is ook

mogelijk, indien er voldoende tijd voor reparatie is, dat de reparatie wordt verricht na goedkeuring door opdrachtgever van het meerwerk. 4. Iedere reparatie wordt gecalculeerd vanaf de vestiging van de Gebruiker te Rosmalen.

5. Als bij aankomst blijkt dat de schade niet gerepareerd kan worden dan is de Gebruiker genoodzaakt de voorrijkosten zoals reistijdvergoeding, autokosten, telefoontijd e.a. in rekening te brengen.

6. Alle producten in bezit van de Gebruiker voor of in verband met het verrichten van reparatiewerkzaamheden worden door de Gebruiker gehouden op risico van opdrachtgever wat betreft verlies of schade, ongeacht hoe het verlies of schade tot stand komt. Opdrachtgever wordt gewezen op het belang ervoor te zorgen dat zijn eigen verzekering de benodigde dekking biedt.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. De Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst de Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van de Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. De Gebruiker heeft het recht de afgifte van een zaak, welke zij onder zich heeft, op te schorten, totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de Gebruiker is nagekomen. Indien opdrachtgever, na door de Gebruiker schriftelijk te zijn aangemaand, met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, heeft de Gebruiker het recht de betrokken zaak, na het verkrijgen van een executoriale titel, volgens de regelen der wet te doen verkopen, teneinde zich op de opbrengst te kunnen verhalen ter voldoening van haar vorderingen op opdrachtgever. Eventuele executiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor de opslagkosten waarvoor per object per week een minimum geldt van € 10.

3. Voorts is de Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Gebruiker kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Gebruiker op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien de Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is, is de Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Gebruiker, zal de Gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de Gebruiker anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Gebruiker op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien opdrachtgever een geplaatste reparatieopdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Overmacht

1. De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Gebruiker of van derden daaronder begrepen. De Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. De Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien en voor zover de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Betaling en incassokosten

1. De betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden à contant bij oplevering, zonder enige aftrek, korting of verrekening. Indien betaling op een later tijdstip is overeengekomen, dient de betaling in ieder geval te hebben plaats gevonden binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente

2. De Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren, alsmede te allen tijde het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen voordat hij tot levering overgaat.

3. De Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Gebruiker kan volledige

aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door de Gebruiker geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de met opdrachtgever afgesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enige niet – niet tijdig of niet geheel – betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde, komen, ten laste van opdrachtgever..

Het verzuim van opdrachtgever die geen natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen zeven dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. Het verzuim van opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft.

In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien de Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Opdrachtgever dient de zaken waaraan door de Gebruiker werkzaamheden zijn verricht onverwijld na ontvangst of oplevering te controleren en eventuele klachten binnen ten hoogste acht dagen na ontvangst of oplevering schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar te maken. Reclames worden door de Gebruiker slechts in aanmerking genomen indien bovengenoemde reclametermijn in acht is genomen, indien opdrachtgever zich aan de voorschriften of aanwijzingen van de Gebruiker heeft gehouden, alsmede indien de Gebruiker de werkzaamheden niet naar beste vermogen en goed vakmanschap heeft verricht. Indien een reclame door de Gebruiker gegrond wordt bevonden, is de Gebruiker verplicht tot het herstellen van de gebreken of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden, zulks ter keuze van de Gebruiker.

2. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien opdrachtgever alle terzake geldende gebruiksinstructies heeft opgevolgd. Geen enkele klacht kan in behandeling worden genomen wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan terwijl hij het beweer gebrek op eenvoudige wijze had kunnen constateren. Evenmin kunnen klachten in behandeling worden genomen op grond van technisch onvermijdbare afwijkingen in kleuren en eigenschappen van het product.

3. Indien opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij de opdrachtgever opdracht gegeven heeft.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal opdrachtgever de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het

gebrek door opdrachtgever, zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan opdrachtgever voldoen. 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van opdrachtgever.

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Gebruiker en de door de Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Gebruiker is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. In het geval van een verborgen gebrek in het behandelde goed is de Gebruiker dus nimmer aansprakelijk voor de geleden schade.

4. Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van de Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot vijf maal het bedrag dat opdrachtgever ter zake van de opdracht is kwestie aan de Gebruiker verschuldigd is, met een maximum van € 2000 per overeenkomst, dan wel, indien deze lager is dan voornoemd bedrag, met een maximum van de dagwaarde van de beschadigde zaak.

6. De Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien de Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden de Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.


Artikel 13: Consumentenrecht

Indien en voor zover opdrachtgever een natuurlijke persoon is en een van voornoemde bepalingen niet strookt met het wettelijk geregelde consumentenrecht, zal aangesloten worden bij de wettelijke bepalingen ten aanzien van het consumentenrecht.


Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

1. De overeenkomsten tussen de Gebruiker en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Alle geschillen worden beslecht door de rechter te ‘s-Hertogenbosch.

3. Niettemin heeft de Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Meld uw schade

Een beschadiging is al vervelend genoeg. Meld uw schade daarom heel eenvoudig aan de hand van foto's en een korte omschrijving.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV Rosmalen (NL)

T: +31 (0)73 - 645 03 43
E: contact@b-r-s.nl